La biomassa

Feb 19 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Reportatges • 1635 Views • Comentaris tancats a La biomassa

L’estalvi energètic per als sectors productius

En els últims anys s’han produït canvis importants en la forma d’entendre el món en què vivim, hem anat adquirint paulatinament una major consciència col·lectiva sobre la responsabilitat que tots tenim a preservar la qualitat de l’entorn que ens envolta, en protegir el medi ambient. En aquest context les energies renovables es presenten com una alternativa sostenible al consum de combustibles d’origen fòssil.

La utilització de fonts d’energia renovables contribueix a reduir l’impacte mediambiental negatiu associat a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, redueix la nostra dependència energètica de l’exterior i afavoreix la generació de llocs de treball locals. Tot i els beneficis abans esmentats, la generalització de la utilització d’energies de caràcter renovable en detriment de fonts energètiques d’origen fòssil depèn en gran mesura d’aspectes econòmics : l’estalvi en els costos de combustible i la rendibilitat de les inversions necessàries per condicionar les instal·lacions energètiques. L’escalada del preu dels combustibles d’origen fòssil en els últims anys ha suposat un increment més que notable dels costos de generació d’energia a les empreses, aquest fet ha generat un important decrement dels seus marges operatius.

La substitució de combustibles d’origen fòssil (gasoil, gas natural, GLP… ) per biomassa en la generació d’energia tèrmica es presenta com una de les mesures més eficients i fàcils d’implementar per millorar els costos energètics, i pot suposar aquesta mesura un estalvi de més del 80% de la seva despesa energètica.

Al mercat es comercialitzen diversos tipus de biomassa susceptibles de ser utilitzades per a la generació d’energia tèrmica que provoquen la seva procedència de residus industrials, forestals o agrícoles. La biomassa és un combustible de marcat caràcter local, donada la sensibilitat del cost de transport sobre el seu preu final, i és fàcil, a data d’avui, assegurar-ne el subministrament a tot el territori peninsular.
La substitució de les calderes que utilitzen combustibles fòssils per calderes de biomassa té en molts casos considerables avantatges econòmics i són, generalment, fàcils de dur a terme. L’amortització, o termini de recuperació de la instal·lació de biomassa, dependrà del volum de la inversió i del consum energètic de la instal·lació i es redueix el termini en instal·lacions de major consum energètic. Aquest període, en instal·lacions de gran consum, no acostuma a superar els tres /quatre anys.

Les calderes industrials que utilitzen biomassa per a la producció d’energia tèrmica han de ser concebudes de manera que siguin versàtils i robustes, amb la finalitat que puguin admetre el consum de diversos tipus de biomassa, i de biomasses de baix cost, i axí, d’ aquesta manera, es pot reduir el termini de recuperació de la inversió.

Francesc de P. Mata Enrich
Ventil Engenharia do Ambiente, Lda

Comments are closed.

« »