Emissions de contaminants en instal·lacions de biomassa

Feb 19 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Notícies • 5656 Views • Comentaris tancats a Emissions de contaminants en instal·lacions de biomassa

Una alarma injustificada

FETS QUE GENEREN ALARMA
En els darrers mesos un seguit d’esdeveniments han generat alarma envers l’ús de la biomassa com a recurs energètic. Articles a la premsa escrita i seminaris sobre la qualitat de l’aire i la salut han titllat de poc recomanable i perillós aquest recurs. Hem pogut llegir frases com “La biomasa, una energía no tan limpia” i “Els perills de la crema de biomassa”. En seminaris sobre qualitat de l’aire i salut humana s’ha proposat la limitació en l’ús de la biomassa en entorns urbans, considerant-la una mesura per reduir la contaminació atmosfèrica per partícules. I per acabar-ho d’adobar, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya proposa al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 (PAMQA) la “Limitació de la instal·lació de noves calderes de gasoil, carbó i biomassa” (mesura EL33). Aquesta mesura preveu que no s’incentivi l’ús de biomassa per noves calderes a les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida; considera que no és recomanable l’ús de biomassa com a combustible en aquestes zones i fa responsables d’aquesta mesura els ajuntaments de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

UNA ALARMA INJUSTIFICADA
És cert i innegable que la combustió de biomassa contamina. Però hi ha alguna font d’energia que no contamini? Totes les formes d’obtenció d’energia contaminen. Fins i tot l’energia eòlica i la solar, a més de la contaminació visual, si fem una anàlisi de vida útil i tenim en compte el procés de fabricació dels molins o les plaques solars. Si entrem en el camp dels combustibles fòssils, ni tan sols el gas natural s’escapa de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i de la manca de sostenibilitat. Enfront el gas natural la biomassa perd la comparativa en emissions d’òxids de nitrògen (NOx) i partícules (PM10), però guanya en CO2 i en sostenibilitat.

Tot i acceptant que l’ús de biomassa com a combustible genera emissions de NOx i PM10 i que aquests són contaminants de consideració, està justificada la recomanació de no utilitzar-la en l’àmbit domèstic i de serveis per a reduir aquest tipus de contaminació atmosfèrica? Segons dades del PAMQA sobre l’origen de les emissions de NOx, el sector domèstic genera menys del 5% d’aquestes emissions (Figura 2). Pel que fa a la contaminació per PM10, la contribució del sector domèstic encara és menor: un 1,4 % de les emissions (Figura 3). És cert que aquests contaminants són un problema que cal combatre, però no ho és menys que, segons aquestes dades, la limitació de les calderes de biomassa en l’àmbit domèstic té una eficàcia molt limitada. La principal font d’aquests contaminants és el transport, seguit de la indústria i, en el cas de les PM10, les activitats extractives.

La biomassa no és, ni de lluny, la principal responsable de la contaminació atmosfèrica per NOx i PM10, però també cal tenir en compte que ja existeix una extensa i estricta normativa a complir sobre emissions. Les instal·lacions de biomassa han de complir aquesta normativa i respectar els valors límit d’emissió, de la mateixa forma que han de fer-ho les instal·lacions que utilitzen qualsevol altre combustible. A més, els avenços tecnològics permeten alhora la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos contaminants. N’és un exemple la tecnologia de recirculació de fums.

emc1

EMC2

EL PAPER DE L’ADMINISTRACIÓ
La posició reticent de la Direcció General de Qualitat Ambiental envers l’ús de la biomassa contrasta amb les polítiques d’altres organismes. L’oficina catalana del canvi climàtic ressalta a la seva pàgina web la importància de la biomassa en la lluita contra el canvi climàtic i els avantatges de substituir els combustibles fòssils per biomassa. Altres organismes i institucions incentiven l’ús de la biomassa mitjançant subvencions: desembosc de biomassa, substitució de calderes, …

És obligació de l’administració vetllar per la reducció de la contaminació atmosfèrica. Això es pot fer a partir de criteris tècnics que hagi de complir qualsevol combustible, sense haver de recórrer a limitacions normatives que penalitzen un combustible determinat. També és obligació de l’administració impulsar les iniciatives amb sentit estratègic de país i la biomassa ho és: contribueix a la millora de la competitivitat energètica, la gestió forestal i l’ús d’energies més respectuoses amb el medi natural.

EMC3

Comments are closed.

« »