El mercat de l’estella a Catalunya

Feb 18 • Article, hivern 2014 • 3154 Views • Comentaris tancats a El mercat de l’estella a Catalunya

Anàlisi de l’estella comercialitzada

estella1

L’aprofitament de fusta per a la seva valorització energètica ja és una realitat a Catalunya. Les dades demostren que aquest mercat va creixent any rere any i que són moltes les empreses i els professionals que troben en la biomassa una oportunitat per a desenvolupar la seva activitat empresarial. Aquest creixement és molt important pel sector forestal, ja que obre un mercat per a la fusta no apta per a la indústria de primera transformació i que actualment s’extreu poc del bosc. A més, aquest aprofitament de la biomassa comporta una disminució del risc d’incendi forestal i una millora en l’estructura de les masses forestals, fent-les més resistents als episodis de catàstrofes naturals com ventades, nevades, sequera i incendis. Perjudicis que afecten darrerament els nostres boscos.

Produccions d’estella
Amb les dades obtingudes a partir de les consultes realitzades pel Centre de la Propietat Forestal a les empreses productores d’estella i als centres de consum, s’han resumit les següents xifres amb relació a la quantitat d’estella comercialitzada el 2013 per les diferents empreses productores catalanes.

graf1

Comparant les dades anteriors amb les primeres dades obtingudes, es constata que en cinc anys l’increment ha estat molt significatiu

graf2

graf3

Tal com ens indica el gràfic anterior, durant els darrers anys s’ha incrementat l’exportació d’estella. Als ports de Palamós i de Tarragona és carreguen vaixells que tenen per destí les plantes elèctriques italianes. Malauradament, de moment, aquest és el mercat principal de l’estella forestal catalana.

Actualment, en el mercat intern català hi ha més oferta de biomassa que demanda d’estella. Aquest excés de producció s’ha vist afectat, per una banda, pel tancament de l’empresa consumidora Tradema a Solsona, i, per l’altra, per les darreres catàstrofes naturals que ha patit darrerament el nostre país. Aquests fets han evidenciat la necessitat urgent de nous mercats per absorbir tota la fusta extreta als boscos catalans. Tot i així, cal tenir en compte que l’entrada en ple funcionament durant el 2013 de la planta termosolar de COMSA-EMTE a les Borges Blanques ha afavorit l’increment del consum de biomassa a Catalunya.

Característiques de l’estella
L’estella comercialitzada a Catalunya té diferents característiques, les quals venen condicionades principalment pel seu destí, que en determinarà la logística de les operacions i el preu final.

En primer lloc, hi ha l’estella que es destina a l’exportació i que es consumeix en plantes elèctriques o de cogeneració (elèctric i tèrmic). Aquesta és, en general, la que s’obté de la trituració d’aquells arbres (tronc i branques) que no es consideren aptes en la indústria de primera transformació de la fusta en roll (serra, desenrotllament, pals, RTI) o en el mercat de les llenyes. A aquesta estella cal afegir-hi la que prové de la trituració de la capçada de part dels arbres que es destinen a les serradores. En aquest cas, per a la seva obtenció es desembosca tot l’arbre, s’estella sencer en la zona de carregador i es transporta amb tràiler al port. El resultat és un producte heterogeni, amb una elevada presència de branquillons i fulles i amb un percentatge d’humitat superior al 30%. El destí final són grans instal·lacions que no són exigents en la qualitat del combustible pel seu bon funcionament.

Principalment, els terrenys on s’està extraient biomassa per exportació són planers i permeten una fàcil mecanització (autocarregador, capçal processador, remolc…), així com un bon accés a camions de gran tonatge i propers als ports de Tarragona o Palamós. El preu de l’estella posat a port és inferior als 45 €/t i aquest preu pot disminuir segons el percentatge d’humitat.

En segon lloc, cal destacar que per la biomassa que es consumeix a les 3 plantes existents a Catalunya o bé es compra l’estella de les mateixes característiques que la que s’exporta, o bé es compra la fusta en tronc i es tritura posteriorment a la mateixa planta. Com ja s’ha mencionat, la presència de brancada a l’estella fa disminuir-ne la seva qualitat, i causa un menor rendiment de les calderes, motiu pel qual es més valorada l’estella que prové únicament del tronc. Com a referència, els preus de la biomassa posada a planta són de 44 €/t per l’estella i de 35 €/t per la fusta en roll.

Si els terrenys forestals on s’ha extret la biomassa han obtingut la qualificació d’orientació energètica, d’acord amb l’ORDRE AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat, aquest preu pot ser lleugerament superior, atès que les primes per producció elèctrica són superiors si la biomassa prové de conreu energètic.

I per acabar cal mencionar el mercat tèrmic, l’estella que consumeixen les petites i mitjanes calderes prové únicament del tronc, ja que aquestes instal·lacions requereixen estella de bona qualitat. En aquest sentit, el clor de les fulles dels arbres pot malmetre els materials de les calderes, així com les estelles de granulometria heterogènia i inadequada poden obstaculitzar els sistemes d’alimentació. Es destina a aquest mercat aquella fusta que no es valora en la indústria de primera transformació, ja sigui perquè no té mercat, per la qualitat del seu canó o bé perquè està tan allunyada dels centres de consum que el seu valor a fàbrica no compensa les despeses en el transport.

Els preus de venda de l’estella seca (H<30%) amb granulometria G30 i provinent únicament de tronc es situen al voltant dels 80€/t (no inclòs el transport). A França el preu de la biomassa es mou al voltant dels 100€/t.

Empreses productores de biomassa
Durant el 2013 es van comptabilitzar 24 empreses comercialitzadores d’estella per a usos elèctrics o tèrmics a Catalunya. Els volums de producció i la maquinària amb què treballen són molt diferents. Hi ha empreses grans que dediquen bona part de la seva producció a l’exportació i que disposen de molta maquinària (autocarregadors, capçals, estelladora) o hi ha empreses familiars, que treballen amb un tractor amb cabrestant i contracten els serveis d’una estelladora.

Les empreses que es dediquen a l’exportació mouen desenes de milers de tones a l’ any i treballen a uns 150 kilòmetres de distància entre la zona de producció i el port. A part dels aprofitaments propis que realitzen, també compren biomassa a altres empreses que realitzen aprofitaments forestals. En canvi, les que produeixen estella de qualitat per a calderes petites i mitjanes es mouen en produccions molt inferiors i en àmbits locals propers als 60 kilòmetres.

En el model d’empresa més gran, la producció es situa al voltant de les 4.000 tones anuals, però la majoria tenen una producció propera a les 1.000 tones anuals. El seu potencial de producció és superior a l’actual, però es veuen limitades per la demanda d’estella, ja que encara no hi ha suficients centres de consum propers als centres de producció, fet que els permetria incrementar els volums.

…………………………………………..
Durant el 2013 es van comptabilitzar 24 empreses comercialitzadores d’estella
per a usos elèctrics o tèrmics a Catalunya.
Els volums de producció i la maquinària
amb la que treballen són molt diferents
…………………………………………..

Bona part són empreses forestals que realitzen treballs d’aprofitament i que en els darrers anys han obert el mercat de la biomassa per tal de comercialitzar directament la fusta extreta en les actuacions que fan. La fusta de millor qualitat la continuen venent per serra i la de menor qualitat la destinen a usos energètics.

Els contractes de subministrament entre les empreses forestals i els grans centres de consum solen ser anuals o amb una durada de deu anys i amb preus revisables anual o bianualment. El que no és comú són els contractes a mig o llarg termini.

Cal tenir en compte que es tracta d’un mercat nou on la fusta encara té uns preus inestables i on, actualment, encara es desconeix l’evolució dels preus. Tot això provoca desconfiança al propietari forestal. A més, en algunes zones de Catalunya la propietat està molt atomitzada i l’oferta disgregada, i això fa que sigui difícil concentrar la biomassa, disminuir els costos d’explotació i, alhora, permetre una logística òptima.

Comments are closed.

« »